Model rezolvare subiecte SIMULARE BACALAUREAT 2024 la BIOLOGIE (clasele 11-12)

În continuare poți citi un model pentru rezolvarea subiectelor de la SIMULAREA examenului național de Bacalaureat 2024 la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană.
După fiecare secțiune găsești rezolvarea cerințelor și punctajul pentru răspunsurile corecte conform baremului. O parte din răspunsuri sunt EXEMPLE de rezolvare deoarece există mai multe variante de răspuns corecte. 

SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Cataracta și ............ sunt exemple de afecțiuni ale ............ .

RĂSPUNS: glaucomul (2p), analizatorului vizual (2p)

B 6 puncte
Dați două exemple de vase de sânge care aparțin circulației mari a sângelui. Asociați fiecare vas de sânge dat exemplu cu tipul de sânge care circulă prin vasul respectiv.

RĂSPUNS:
Două vase de sânge care aparțin circulației mari a sângelui sunt artera aortă și venele cave. (2x1p=2p)
Prin artera aortă circulă sânge oxigenat, iar prin venele cave circulă sânge neoxigenat. (2x2p=4p)

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Metatarsienele sunt oase ale scheletului:
a) capului
b) membrului inferior
c) membrului superior
d) trunchiului

2. Fotoreceptorii:
a) alcătuiesc nervul optic
b) conțin pigmenți
c) sunt sediul senzației vizuale
d) sunt stimulați chimic

3. Mușchi al membrului inferior este:
a) croitorul
b) femurul
c) oblicul
d) trapezul

4. În procesul de eliminare a urinei, căile urinare sunt, în ordine:
a) rinichi, uretră, vezică urinară
b) uretere, vezică urinară, uretră
c) uretră, uretere, vezică urinară
d) vezică urinară, uretră, uretere

5. Bila: 
a) are o compoziție chimică diferită de cea a salivei
b) conține enzime cu rol în digestia lipidelor
c) este produsul de secreție al vezicii biliare
d) participă împreună cu sucul gastric la digestia gastrică

RĂSPUNS: 1.b, 2.b, 3.a, 4.b, 5.a (2p pentru fiecare răspuns corect)

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Căile ascendente medulare conduc impulsurile motorii la efectori.
2. Segmentul central al analizatorului auditiv este localizat în urechea internă.
3. În timpul unei expirații normale, presiunea aerului din plămâni crește.

RĂSPUNS:
1. F (2p)
2. F (2p)
3. A (2p)

Căile descendente medulare conduc impulsurile motorii la efectori. (2p)

Segmentul periferic al analizatorului auditiv este localizat în urechea internă. (2p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. 18 puncte
ADN-ul şi ARN-ul sunt alcătuiți din nucleotide. Între o nucleotidă de tip ADN și o nucleotidă de tip ARN există asemănări și deosebiri.
a) Numiți trei baze azotate comune celor două tipuri de nucleotide (de tip ADN și de tip ARN) și o bază azotată specifică nucleotidei de tip ARN.
b) Sinteza unei enzime lipolitice se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 556 nucleotide, dintre care 84 conţin adenină. Stabiliţi următoarele:
- numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: TTTAGC.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Baze azotate comune celor două tipuri de nucleotide (de tip ADN și de tip ARN) sunt adenina, citozina, guanina. (3x1p=3p)
Baza azotată specifică nucleotidei de tip ARN este uracilul. (1p)
b) Date din problemă: 556 nucleotide, 84 nucleotide cu adenină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A=T, T=A) și triple (C≡G, G≡C) => numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide care conțin timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină.
ETAPE:
1. Numărul de nucleotide care conțin timină (1p)
A = T
A = 84 => T = 84
2. Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină (1p) 
A + T = 84 + 84 = 168
3. Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină (1p)
A + T + C + G = 556
A + T = 168 => C + G = 556 - (A + T) = 556 - 168 = 388
4. Numărul de nucleotide care conțin guanină (1p)
C = G
C + G = 388 => G = 388 : 2 = 194 nucleotide conțin guanină

Numărul de legături duble din fragmentul de ADN bicatenar este 84 (2p), iar de legături triple este 194 (2p).

Catena complementară este AAATCG. (2p)

Notă: Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.

c) Cerință: Stabiliți secvența de nucleotide din catena de ARN complementară, știind că, pe catena 3’-5’, secvența de nucleotide este următoarea: TTTAGC. (2p)
Răspuns: Secvența de nucleotide din catena de ARN complementară este: AAAUCG. (2p)

B. 12 puncte
În urma unui transplant hepatic, pacientul unui spital are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Pacientul are grupa de sânge A. La spital s-au prezentat rude ale pacientului, în vederea donării de sânge.
Precizaţi următoarele:
a) aglutinogenul/antigenul și agutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine a pacientului;
b) două exemple de grupe de sânge pe care ar trebui să la aibă rudele pacientului, în vederea donării de sânge necesar transfuziei; motivaţi răspunsul dat;
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Pacientul cu grupa de sânge A are caracteristice aglutinogenul/antigenul A și aglutinina/anticorpul beta. (2x1p=2p)
b) În vederea donării de sânge necesar transfuziei, rudele ar trebui să aibă grupa de sânge O sau A. (2x1p=2p) Conform regulii transfuziei, aglutinogenul din sângele donatorului (nu există la grupa O, A pentru grupa A) nu se întâlnește cu aglutininele din plasma primitorului (beta pentru grupa A). (2p)
c) În cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punct de vedere al sistemului ABO are loc întâlnirea aglutinogenului cu aglutinina omoloagă (A cu alfa, B cu beta) și apariția unei reacții de incompatibilitate antigen-anticorp ale cărei consecințe sunt aglutinarea hematiilor și hemoliza. (2p)
d) Cerință: Precizați grupa de sânge care este donator universal. (2p)
Răspuns: Grupa de sânge O este donator universal. (2p)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Funcțiile fundamentale ale organismului uman sunt: de relație, de nutriție, de reproducere. Digestia, circulația, respirația și excreția participă la realizarea funcțiilor de nutriție.
a) Precizați trei sisteme care participă la realizarea funcțiilor de relație.
b) Explicați rolul circulației în realizarea funcțiilor de nutriție.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Concepție și contracepție
- Fiziologie intestinului gros

RĂSPUNS:
a) La realizarea funcțiilor de relație ale corpului uman participă sistemul nervos, sistemul osos și sistemul muscular. (3x1p=3p)
b) Circulația participă la realizarea funcțiilor de nutriție prin transportul substanțelor nutritive și gazelor respiratorii (oxigen și dioxid de carbon), cât și a substanțelor reziduale pentru eliminarea din organism. (3p)
c) Contracepția reprezintă utilizarea metodelor de împiedicare a concepției. (2p)
Se pot folosi metode contraceptive temporare de tipul contraceptivelor orale, prezervativelor sau steriletului. (2p)
La nivelul intestinului gros se desfășoară procese de fermentație și putrefacție. (2p)
Principalele substanțe absorbite în intestinul gros sunt apa, sodiul, clorul. (2p)

2. 16 puncte
Hipofiza, suprarenalele și tiroida sunt glande endocrine ale căror secreții se numesc homroni.
a) Precizaţi localizarea tiroidei și două exemple de hormoni secretați de această glandă.
b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Una din cauzele scăderii concentrației de hormoni suprarenalieni din sânge poate fi o afecțiune a hipofizei”. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Funcția endocrină a gonadelor”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

RĂSPUNS:
a) Tiroida este localizată în partea anterioară a gâtului, iar hormonii secretați de această glandă sunt tiroxina și triiodotironina. (1p pentru localizare, 2x1p=2p pentru hormoni)
b) La nivelul lobului anterior al hipofizei este secretat hormonul adrenocorticotrop - ACTH, cu rol în reglarea funcției și secreției glandelor suprarenale, astfel o afecțiune a hipofizei poate determina scăderea concentrației de hormoni suprarenalieni. (3p)
c) Funcția endocrină a gonadelor
Noțiuni: ovare, testicule, hormoni, estrogeni, progesteron, testosteron (6x1p)
Gonadele, reprezentate de ovare la femei și testicule la bărbați, sunt glande mixte cu funcție exocrină și funcție endocrină care constă în secreția de hormoni.
La nivelul ovarelor sunt secretați hormoni sexuali feminini reprezentați de estrogeni și progesteron. Estrogenii au rol în dezvoltarea organelor genitale feminine și a caracterelor sexuale secundare la femei, iar progesteronul determină modificări la nivelul mucoasei uterine pentru a o pregăti de nidație.
Principalul hormon sexual secretat la nivelul testiculelor este testosteronul cu rol în dezvoltarea organelor genitale masculine și a caracterelor sexuale secundare la bărbați.

Notă: 
- pentru coerența textului, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 2p
- pentru respectarea lungimii textului - maxim 3-4 fraze - se acordă 2p

Pregătește-te pentru examen cu resursele QuestBac!
QUESTBOOK cuprinde toată materia pe care trebuie să o înveți, iar la comanda cărții primești 1 lună abonament GRATUIT pe platformă.

Cum te poate ajuta abonamentul pe platforma www.questbac.ro în pregătirea pentru examen?
✔ secțiunea Cursuri cu acces la toată materia conform programei pentru Bacalaureat 
✔ peste 1000 de exerciții online organizate pe capitole (grilă, adevărat/fals, completează cuvântul)
teste personalizate (din orice capitol și orice tip de exerciții)
corectare automată la finalul testului și secțiune pentru urmărirea progresului
✔ secțiunea FLASHCARDS
modele rezolvare subiecte și alte resurse