Prelucrarea datelor cu caracter personal

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al QUESTBAC.RO, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document pentru a vă informa despre modul de colectare, utilizare, transfer și protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu produsele/serviciile noastre, inclusiv site-ul nostru web.

2. Ce date cu caracter personal prelucrează QUESTBAC.RO?
Prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau pune la dispoziție în orice alt mod, aliniere sau combinare, restricționare, blocare, ștergere, distrugere, arhivare.
Pentru a accesa site-ul QUESTBAC.RO, nu este nevoie să furnizați date cu caracter personal.
Pentru derularea activității curente a questbac.ro, inclusiv desfășurarea activității comerciale/contractuale care implică achiziționarea de servicii/produse, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.
Astfel, QUESTBAC.RO va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal primite de la dumneavoastră: 
- la înregistrare: nume, prenume, adresa de e-mail
- în contul personal: județ, școală, feedback
- când plasați o comandă: serviciile/produsele dorite, nume, prenume, adresă livrare, date facturare, număr de telefon, metodă de plată

3. Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele ale căror date pot fi prelucrate de către QUESTBAC.RO, exclusiv în scopurile menționate mai jos sunt clienții persoane fizice ai QUESTBAC.RO (actuali, foști, potențiali), vizitatorii, publicul larg, reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali.

4. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal
Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți obligația de a furniza date complete, actualizate și corecte pentru finalizarea comenzilor online efectuate pe www.questbac.ro.
Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității, questbac.ro vă solicită datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor. 

5. Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate de către QUESTBAC.RO în următoarele scopuri:
- furnizare/livrare servicii/produse comandate prin intermediul questbac.ro
- derulare activitate comercială/contractuală questbac.ro
- facturare/încasare contravaloare servicii prestate de questbac.ro
- gestionare relații cu clienții, comunicare comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare
- îndeplinire obligații legale
- comunicare cu organisme/autorități/instituții publice sau de interes public
- activități de audit, control, supraveghere
- arhivare, scopuri statistice
- colectare debite/recuperare debite restante
- soluționare dispute și litigii, punere în executare a unor hotărâri judecătorești, etc.
QUESTBAC.RO va considera toate informațiile colectate ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

6. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi chiar persoanele vizate care au furnizat datele, astfel:
- clienții persoane fizice ai QUESTBAC.RO (actuali, foști sau potențiali), reprezentanți/împuterniciți ai acestora, legali sau convenționali (are în vedere derularea activității comerciale/contractuale)
- furnizori, prestatori și alte entități juridice, parteneri de afaceri sau contractuali ai ROLLS-SHOP.ro, autorități sau instituții publice.
Destinatarii datelor, alții decât persoanele vizate, pot fi:
- autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (ca urmare a unor cereri formulate expres și/sau în limitele prevederilor legale), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare/reasigurare, organizații de cercetare a pieței (cu scop statistic), etc.
Conform prevederilor legale aplicabile, aveți următoarele drepturi în relația cu QUESTBAC.RO:
- dreptul de acces
- dreptul la rectificare
- dreptul la ștergerea datelor
- dreptul la restricționarea prelucrării
- dreptul la portabilitatea datelor
- dreptul la opoziție și procesul individual automatizat

7. Durata prelucrării datelor cu caracter personal
Pentru desfășurarea scopurilor menționate anterior, QUESTBAC.RO va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activității până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional, veți exercita dreptul de opoziție/ștergere, cu excepția situației în care QUESTBAC.RO prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim. După încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dreptul de opoziție/ștergere nu este executat de dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional, conform legii, aceste date vor fi arhivate de QUESTBAC.RO pentru o durată de minim 2 ani sau pentru o perioadă stabilită într-un cadru legal sau vor fi distruse.

8. Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal?
Securitatea absolută a datelor transmise prin internet nu poate fi garantată niciodată.
QUESTBAC.RO depune toate eforturile în ceea ce privește protecția datelor dumneavoastră personale, însă nu putem garanta integral securitatea datelor transmise prin intermediul www.questbac.ro. Astfel, orice transmitere a datelor cu caracter personal este realizată pe riscul dumneavoastră. După colectarea datelor de la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate/nelegale, distrugerii/pierderii accidentale/divulgării datelor personale.

 9. Care sunt drepturile dumneavoastră?
Prin actualul document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați conform prevederilor legale aplicabile, respectiv:
- dreptul de acces
- dreptul la rectificare
- dreptul la ștergerea datelor
- dreptul la restricționarea prelucrării
- dreptul la portabilitatea datelor
- dreptul la opoziție și procesul individual automatizat
De asemenea, când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe bază de consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, în formă scrisă, adresată QUESTBAC EDUCATION SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
Pentru celelalte scopuri, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit, ca datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le furnizați către QUESTBAC EDUCATION SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția acelor cazuri în care QUESTBAC EDUCATION SRL demonstrează care are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau având ca scop constatarea/exercitarea/apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, QUESTBAC EDUCATION SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare datele.
Prin citirea, parcurgerea acestui document, ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră către LQUESTBAC EDUCATION SRL, reprezintă elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de QUESTBAC EDUCATION SRL prin intermediul site-ului www.questbac.ro și/sau desfășurarea activităților comerciale/contractuale.

În cazul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional, vă exercitați unul din drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, QUESTBAC EDUCATION SRL poate:
- să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor, comunicării sau luarea măsurilor solicitate
- să refuze să dea curs cererii.

Totodată, aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, ale cărei date de contact le găsești mai jos:
Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212
Pentru exercitarea drepturilor menționate, vă puteți adresa prin intermediul unei cereri la adresa de e-mail questbac@gmail.com. Conform GDPR, avem obligația de a răspunde la cerere în termen de maxim 30 de zile.
Pentru a putea răspunde cererii prin care îți exerciți drepturile, este posibil să avem nevoie de informații suplimentare pentru confirmarea identității. Dacă nu reușim să te identificăm în urma eforturilor depuse, iar tu nu furnizezi informații suplimentare de identificare, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

10. Cum vă puteți exercita drepturile?
Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior, vă puteți adresa persoanei responsabile cu date personale din cadrul QUESTBAC EDUCATION SRL, cu o cerere scrisă, datată și semnată:
- la adresa de e-mail questbac@gmail.com
- la adresa de corespondență: QUESTBAC EDUCATION SRL, cu sediul social în str.Decebal, nr.25, demisol, C1, mun.Drăgășani, jud.Vâlcea, România

Modificări la această politică
Această Politică poate suferi modificări, actualizări ocazionale care vor fi notificate pe site și/sau pe e-mail. Modificările, actualizările devin valabile imediat după notificare.
Chiar dacă nu primești o notificare, îți sugerăm să accesezi periodic Politica de confidențialitate pentru a fi la curent cu cea mai actualizată versiune.

Ultima actualizare: 29.08.2021