Rezolvare model oficial BACALAUREAT 2024 BIOLOGIE (clasele 11-12)

Susții proba la alegere a examenului de Bacalaureat la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană?

În continuare poți citi o variantă de rezolvare pentru modelul oficial publicat în 2024 de Ministerul Educației
La finalul fiecărei secțiuni găsești rezolvarea cerințelor și punctajul pentru răspunsurile corecte conform baremului publicat.
O parte din răspunsuri sunt EXEMPLE de rezolvare deoarece există mai multe variante de răspuns posibile.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
În timpul inspirației, ............ aerului din plămâni ............ .

RĂSPUNS: presiunea (2p), scade (2p)

B 6 puncte
Numiţi două afecțiuni ale analizatorului vizual. Asociaţi fiecare afecțiune cu o caracteristică.

RĂSPUNS:
Cataracta - este caracterizată de opacifierea totală sau parțială a cristalinului
Glaucomul - este caracterizat de creșterea tensiunii intraoculare 
(1p pentru fiecare afecțiune numită, 2p pentru asocierea cu o caracteristică)

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Ovarul este componentă a sistemului:
a) digestiv
b) excretor
c) reproducător feminin
d) reproducător masculin

2. Cistita este afecţiune a sistemului:
a) circulator
b) excretor
c) reproducător
d) respirator

3. Bicepsul face parte din grupa muşchilor scheletici ai:
a) capului
b) gâtului
c) trunchiului
d) membrului superior

4. Celulele cu conuri:
a) participă la formarea nervului optic
b) sunt receptori ai vederii în culori
c) sunt stimulate chimic
d) sunt lipsite de pigmenţi

5. Pancreasul: 
a) cauzează diabetul insipid, în cazul hiposecreției
b) este localizat în cavitatea toracică
c) participă la digestia intestinală a alimentelor
d) secretă un suc digestiv lipsit de enzime

RĂSPUNS: 1.c, 2.b, 3.d, 4.b, 5.c (2p pentru fiecare răspuns corect)

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Volumul rezidual, volumul inspirator de rezervă și volumul expirator de rezervă sunt componente ale capacităţii vitale.
2. Nefronul are rol în formarea urinei.
3. Omoplatul și tibia sunt oase ale scheletului centurii scapulare.

RĂSPUNS:
1. F (2p)
2. A (2p)
3. F (2p)

Volumul curent, volumul inspirator de rezervă și volumul expirator de rezervă sunt componente ale capacităţii vitale. (2p)

Omoplatul și clavicula sunt oase ale scheletului centurii scapulare. (2p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. 18 puncte
ADN-ul şi ARN-ul sunt polimeri ai unor unităţi numite nucleotide.
a) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între compoziţia chimică a ADN-ului şi compoziţia chimică a ARN-ului.
b) Sinteza unei proteine se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 612 nucleotide, dintre care 202 conţin adenină. Stabiliţi următoarele:
- numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GGACTC.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Asemănare: atât în compoziția chimică a ADN, cât și a ARN se găsesc ca baze azotate purinice, adenina și guanina (2p)
Deosebire: zaharul din structura ADN este dezoxiriboza, iar în structura ARN se găsește riboza (2p)
b) Date din problemă: 612 nucleotide, 202 nucleotide cu adenină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A=T, T=A) și triple (C≡G, G≡C) => numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide care conțin timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină.
ETAPE:
1. Numărul de nucleotide care conțin timină (1p)
A = T
A = 202 => T = 202
2. Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină (1p) 
A + T = 202 + 202 = 404
3. Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină (1p)
A + T + C + G = 612
A + T = 404 => C + G = 612 - (A + T) = 612 - 404 = 208
4. Numărul de nucleotide care conțin citozină (1p)
C = G
C + G = 208 => C = 208 : 2 = 104 nucleotide conțin citozină

Numărul de legături duble din fragmentul de ADN bicatenar este 202 (2p), iar de legături triple este 104 (2p).

Catena complementară este CCTGAG. (2p)

Notă: Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.

c) Cerință: Stabiliți secvența de nucleotide din catena de ARN complementară, știind că, pe catena 3’-5’, secvența de nucleotide este următoarea: GGACTC. (2p)
Răspuns: Secvența de nucleotide din catena de ARN complementară este: CCUGAG. (2p)

B. 12 puncte
Pacientul unui spital are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Analiza sângelui acestui pacient evidenţiază absenţa din plasma sângelui a ambelor tipuri de aglutinine/anticorpi.
Precizaţi următoarele:
a) grupa de sânge a pacientului;
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori pentru acest pacient; motivaţi răspunsul dat;
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Dacă la analiza sângelui se evidențiază absența ambelor tipuri de aglutinine/anticorpi, grupa de sânge a pacientului este AB (IV). (2p)
b) Potențialii donatori pentru acest pacient pot avea grupa de sânge A (II) sau B (III). (2x1p=2p)
Pacientul nu prezintă aglutinine în plasmă, astfel este îndeplinită regula transfuziei: aglutinogenul din sângele donatorului nu se întâlnește cu aglutininele din plasma primitorului. (2p)
c) În cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punct de vedere al sistemului ABO are loc întâlnirea aglutinogenului cu aglutinina omoloagă (A cu alfa, B cu beta) și apariția unei reacții de incompatibilitate antigen-anticorp ale cărei consecințe sunt aglutinarea hematiilor și hemoliza. (2p)
d) Cerință: Precizați aglutinogenele/antigenele prezente pe suprafața hematiilor pacientului. (2p)
Răspuns: Pe suprafața hematiilor pacientului se găsesc aglutinogenele/antigenele A și B. (2p)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Sistemul nervos, unitar ca structură şi funcţie, se clasifică din punct de vedere funcţional în somatic şi vegetativ.
a) Numiți trei căi ascendente medulare.
b) Explicați afirmația următoare: „La baza activității sistemului nervos stau actele reflexe”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Căile extrapiramidale
- Segmentul central al analizatorului auditiv

RĂSPUNS:
a) Sunt căi ascendente medulare: 
- calea sensibilității termice și dureroase condusă prin fasciculul spinotalamic lateral
- calea sensibilității tactile grosiere condusă prin fasciculul spinotalamic anterior
- calea sensibilității tactile fine condusă prin fasciculele spinobulbare (3x1p=3p)
b) Actul reflex este procesul de răspuns fiziologic al centrilor nervoși la stimuli din mediul extern sau intern asupra unei zone receptoare. Astfel, putem concluziona că actele reflexe stau la baza activității sistemului nervos. (3p)
c) Căile extrapiramidale conduc motilitatea involuntară automată și semiautomată. (2p)
Comenzile transmise prin căile extrapiramidale au rol în controlul tonusului muscular. (2p)
Segmentul central al analizatorului auditiv este localizat în aria auditivă din girusul temporal superior. (2p)
La nivelul segmentului central al analizatorului auditiv, informațiile primite sunt analizate și transformate în senzație auditivă. (2p)

2. 16 puncte
În cazul unor disfuncţii endocrine, apar variații ale secreției de hormoni.
a) Precizaţi cauza şi două caracteristici ale acromegaliei.
b) Scrieți un argument în favoarea afirmației următoare: „Activitatea hipofizei influenţează activitatea altor glande endocrine”. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Gonadele”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

RĂSPUNS:
a) Acromegalia este cauzată de hipersecreția de hormon somatotrop sau hormon de creștere (STH) și este caracterizată de apariția după pubertate și de creșterea exagerată a mâinilor, oaselor feței, limbii, buzelor și altor organe interne. (3x1p=3p)
b) La nivelul lobului anterior al hipofizei sunt secretați hormoni glandulotropi reprezentați de hormonul tireotrop (TSH), hormonul adrenocorticotrop (ACTH), hormonul luteinizant (LH) și hormonul foliculostimulant (FSH). Aceștia au rol în reglarea funcției și secreției altor glande endocrine (tiroidă, corticosuprarenale, ovare, testicule), astfel hipofiza influențează activitatea altor glande endocrine. (3p)
c) Gonadele
Noțiuni: ovare, testicule, ovule, spermatizoizi, testosteron, progesteron (6x1p)
Gonadele sunt glande mixte, cu funcție endocrină (secreție de hormoni) și funcție exocrină (formare gameți), reprezentate de ovare la femei și testicule la bărbați. Prin funcția endocrină, ovarele au rol în secreția de estrogeni și progesteron, iar testiculele în secreția de testosteron. Prin funcția exocrină, la nivelul testicului se formează spermatozoizii, iar la nivelul ovarelor se produc ovulele.

Notă: 
- pentru coerența textului, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 2p
- pentru respectarea lungimii textului - maxim 3-4 fraze - se acordă 2p


Pregătește-te pentru examen cu resursele QuestBac!
QUESTBOOK cuprinde toată materia pe care trebuie să o înveți, iar la comanda cărții primești 1 lună abonament GRATUIT pe platformă.

Cum te poate ajuta abonamentul pe platforma www.questbac.ro în pregătirea pentru examen?
✔ secțiunea Cursuri cu acces la toată materia conform programei pentru Bacalaureat 
✔ peste 1000 de exerciții online organizate pe capitole (grilă, adevărat/fals, completează cuvântul)
teste personalizate (din orice capitol și orice tip de exerciții)
corectare automată la finalul testului și secțiune pentru urmărirea progresului
✔ secțiunea FLASHCARDS
modele rezolvare subiecte și alte resurse