Model rezolvare subiecte BACALAUREAT 2023 la BIOLOGIE (clasele 11-12) - sesiunea iunie-iulie

În continuare poți citi o variantă de rezolvare pentru subiectele de la proba scrisă la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană a examenului național de Bacalaureat 2023, sesiunea iunie-iulie. (Subiecte și bareme Bacalaureat 2023)
La finalul fiecărei secțiuni găsești rezolvarea cerințelor și punctajul pentru răspunsurile corecte conform baremului publicat. O parte din răspunsuri sunt EXEMPLE de rezolvare deoarece există mai multe variante de răspuns posibile.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Sistemele muscular, .......... și .......... participă la realizarea funcțiilor de relație.

RĂSPUNS: osos (2p), nervos (2p)

B 6 puncte
Numiţi două tipuri de contracții musculare. Asociați fiecare fiecare tip de contracție musculară cu câte o caracteristică a ei.

RĂSPUNS:
Contracția izometrică (1p) - lungimea mușchiului nu se modifică (2p)
Contracția izotonică (1p) - se realizează lucru mecanic (2p)

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Afecțiune a sistemului reproducător masculin este:
a) anexita
b) adenomul de prostată
c) cistita
d) glomerulonefrita

2. Humerusul și radiusul sunt oase ale:
a) capului
b) membrului inferior
c) membrului superior
d) trunchiului

3. Componenta rinichiului cu rol în formarea de urină este:
a) calicele
b) nefronul
c) pelvisul renal
d) vezica urinară

4. Sângele oxigenat este propulsat în artera aortă prin contracția:
a) atriului drept al inimii
b) atriului stâng al inimii
c) ventriculului drept al inimii
d) ventriculului stâng al inimii

5. Receptorii analizatorului vizual:
a) conțin pigmenți
b) participă la formarea nervului optic
c) sunt localizați în sclerotică
d) sunt stimulați chimic

RĂSPUNS: 1.b, 2.c, 3.b, 4.d, 5.a (2p pentru fiecare răspuns corect)

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Biocenoza, componentă a ecosistemului, este reprezentată de totalitatea factorilor biotici.
2. Ureche medie reprezintă segmentul intermediar/de conducere al analizatorului auditiv.
3. Cele două componente ale sistemului nervos somatic sunt simpaticul și parasimpaticul.

RĂSPUNS:
1. A (2p)
2. F (2p)
3. F (2p)

Calea acustică reprezintă segmentul intermediar/de conducere al analizatorului auditiv. (2p)
SAU
Ureche internă reprezintă segmentul periferic al analizatorului auditiv. (2p)

Cele două componente ale sistemului nervos vegetativ sunt simpaticul și parasimpaticul. (2p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
Materialul genetic al virusurilor, procariotelor și eucariotelor este reprezentat de acizii nucleici.
a) Precizați două deosebiri dintre procariote și eucariote, privind organizarea materialului genetic al acestora.
b) Sinteza unei proteine se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 778 nucleotide, dintre care 98 conţin guanină. Stabiliţi următoarele:
- numărul nucleotidelor cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe).
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: TGTCAG.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) La procariote materialul genetic se găsește în citoplasmă și se numește nucleoid, iar la eucariote materialul genetic este localizat în nucleu, înconjurat de membrana nucleară. 
Procariotele conțin material genetic extracromozomial reprezentat de plasmide, iar eucariotele prezintă material genetic extranuclear localizat în citoplasmă, în mitocondrii sau cloroplaste. (2p pentru fiecare deosebire, 2x2p=4p)
b) Date din problemă: 778 nucleotide, 98 nucleotide cu guanină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A=T, T=A) și triple (CG, GC) = numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide care conțin timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină.
ETAPE:
1.  Numărul de nucleotide care conțin citozină (1p)
C = G
G = 98 => C = 98
2. Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină (1p) 
C + G = 98 + 98 = 196
3. Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină (1p)
A + T + C + G = 778
C + G = 196 => A + T = 582
4. Numărul de nucleotide care conțin timină (1p)
A = T
A + T = 582 => T = 582 : 2 = 291 nucleotide conțin timină

Numărul de legături duble din fragmentul de ADN bicatenar este 291 (2p), iar de legături triple este 98 (2p).

Catena complementară este ACAGTC. (2p)

Notă: Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.

c) Cerință: Stabiliți secvența de nucleotide din catena de ARN complementară, știind că, pe catena 3’-5’, secvența de nucleotide este următoarea: TGTCAG. (2p)
Răspuns: Secvența de nucleotide din catena de ARN complementară este: ACAGUC. (2p)
SAU
Cerință: Stabiliți numărul nucleotidelor cu dezoxiriboză conţinute de fragmentul de ADN bicatenar de la b). (2p)
Răspuns: Numărul de nucleotide cu dezoxiriboză din fragmentul de ADN bicatenar este 778. (2p)

B 12 puncte
La un spital regional sunt aduși doi pacienți care au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Unul dintre ei are grupa de sânge B. Analiza sângelui celui de-al doilea pacient evidențiază prezența pe hematii, doar a antigenului/aglutinogenului A. La spital s-au prezentat posibili donatori ale căror grupe de sânge sunt: O, A și B.
Precizaţi următoarele:
a) grupa de sânge a celui de-al doilea pacient;
b) grupa de sânge a donatorului comun pentru cei doi pacienți; motivați răspunsul dat;
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Deoarece la analiza sângelui celui de-al doilea pacient a fost evidențiată prezența pe hematii doar a antigenului/aglutinogenului A, pacientul are grupa de sânge A. (2p)
b) Donatorul comun pentru cei doi pacienți are grupa de sânge O. (2p) Pacienții necesită tranfuzie cu o cantitate mică de sânge și se poate realiza conform schemei de compatibilitate, iar grupa de sânge O este donator universal. (2p)
c) În cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punct de vedere al sistemului ABO are loc întâlnirea aglutinogenului cu aglutinina omoloagă (A cu alfa, B cu beta) și apariția unei reacții de incompatibilitate antigen-anticorp ale cărei consecințe sunt aglutinarea hematiilor și hemoliza. (2p)
d) Cerință: Precizați aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei de sânge B. (2p)
Răspuns: Sunt caracteristice grupei de sânge B aglutinogenul/antigenul B și aglutinina/anticorpul alfa. (2p)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
În timpul ventilației pulmonare sunt mobilizate mai multe volume respiratorii.
a) Înlocuiți cu noțiunile corespunzătoare literele din relația de mai jos:
Capacitatea pulmonară (totală) = A + B + C + volumul rezidual.
b) Explicați importanța respectării unor reguli de igienă, în cazul respirației.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Transportul CO2 prin intermediul sângelui
- Schimbul de gaze la nivelul alveolelor pulmonare

RĂSPUNS:
a) A = volumul curent (1p)
B = volumul inspirator de rezervă (1p)
C = volumul expirator de rezervă (1p)
b) În cazul respirației, prin respectarea regulilor de igienă se poate realiza prevenția a numeroase afecțiuni, în special cele cauzate de infecții (virale, bacteriene) sau de expunerea la diferite substanțe toxice, dintre care amintim gripa, emfizemul pulmoanr sau fibroza pulmonară. (3p)
c) În sânge, CO2 este transportat dizolvat în plasmă, prin legare de hemoglobină sau sub formă de bicarbonat. (2p)
Dioxidul de carbon legat de hemoglobina din hematii formează carbohemoglobina. (2p)
În etapa pulmonară a respirației are loc schimbul de gaze respiratorii (oxigen, dioxid de carbon) între aerul din alveolele pulmonare și sângele din capilarele pulmonare. (2p)
Oxigenul se deplasează din alveole în sângele capilar, iar dioxidul de carbon trece din capilare în aerul alveolar. (2p)

2. 16 puncte
Pancreaul are un dublu rol: secreția de hormoni și participarea la procesul de digestie.
a) Precizaţi localizarea pancreasului și o asemănare între secreția pancreatică și cea gastrică.
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Pancreasul participă la digestia chimică a proteinelor”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Variații ale secreției de insulină și efectele lor”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

RĂSPUNS:
a) Pancreasul este localizat în cavitatea abdominală, posterior de stomac. (1p)
Asemănare: atât în secreția pancreatică, cât și în cea gastrică există enzime cu rol în digestia proteinelor (2p)
b) Pancreasul are rol în secreția sucului pancreatic care conține tripsină și chimotripsină, enzime proteolitice cu rol în digestia chimică a proteinelor. (3p)
c) Variații ale secreției de insulină și efectele lor
Noțiuni: hiposecreție, diabet zaharat, hiperglicemie, glicozurie, hipersecreție, hipoglicemie (6x1p=6p)

Insulina este un hormon secretat de pancreasul endocrin și reprezintă principalul hormon hipoglicemiant din corpul uman. Prin hiposecreție de insulină apare afecțiunea numită diabet zaharat caracterizată prin hiperglicemie, valori crescute ale glucozei în sânge. Alte simptome caracteristice diabetului zaharat sunt glicozuria, poliuria, polidipsia, polifagia. Hipersecreția de insulină determină apariția hipoglicemiei care poate fi însoțită de afectarea sistemului nervos.

Notă: 
- pentru coerența textului, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 2p
- pentru respectarea lungimii textului - maxim 3-4 fraze - se acordă 2p