Model rezolvare subiecte BACALAUREAT 2023 la BIOLOGIE (clasele XI-XII) - sesiunea specială

Pe 17 mai 2023 a fost susținută proba la alegere a sesiunii speciale a examenului de Bacalaureat. Aici găsești subiectele și baremele publicate de Ministerul Educației, iar în continuare poți citi un model de rezolvare pentru subiectele propuse. O parte din răspunsuri sunt exemple de rezolvare existând mai multe variante de răspuns posibile și corecte.

SUBIECTUL I (30 de puncte) 
A 4 puncte 
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. 
Tensiunea arterială, ............ și ............ sunt parametri funcționali ai activității cardiace.

RĂSPUNS: frecvența cardiacă (2p), pulsul arterial (2p)

B 6 puncte 
Numiţi două afecţiuni ale sistemului nervos; asociaţi fiecare afecţiune numită cu câte o caracteristică. 

RĂSPUNS:
Sunt afecțiuni ale sistemului nervos: meningita și coma. (2x1p)
Meningita poate fi cauzată de infecții (bacteriene sau virale) sau traumatisme. (2p)
Coma este caracterizată de pierderea cunoștinței, lipsa de răspuns la stimulii externi. (2p)

C 10 puncte 
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 
1. Croitorul este muşchi al: 
a) capului 
b) gâtului 
c) membrului inferior 
d) membrului superior 

2. Os al scheletului centurii scapulare este: 
a) femurul 
b) humerusul 
c) omoplatul 
d) tibia 

3. Celulele cu conuri: 
a) alcătuiesc nervul optic 
b) asigură vederea în culori 
c) sunt lipsite de pigmenți 
d) sunt stimulate chimic 

4. Componentă a sistemului reproducător masculin este: 
a) ovarul 
b) prostata 
c) uterul 
d) vaginul 

5. Secreția ficatului: 
a) are o compoziție chimică diferită de cea a sucului pancreatic 
b) conține enzime cu rol în digestia lipidelor 
c) participă împreună cu sucul intestinal la digestia monozaharidelor 
d) participă la digestia gastrică a lipidelor

RĂSPUNS: 1.c, 2.c, 3.b, 4.b, 5.a (2p pentru fiecare răspuns corect)

D 10 puncte 
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei. 
1. Anexita este afecţiune a sistemului excretor. 
2. Biotopul şi biocenoza sunt componente ale unui ecosistem. 
3. Segmentul central al analizatorului cutanat este reprezentat de tegument. 

RĂSPUNS:
1. F (2p)
2. A (2p)
3. F (2p)

Anexita este afecţiune a sistemului reproducător feminin.  (2p)

Segmentul periferic al analizatorului cutanat este reprezentat de tegument. (2p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A 18 puncte 
ADN-ul și ARN-ul sunt alcătuiți din nucleotide. 
a) Numiți bazele azotate purinice și pe cele pirimidinice din componența nucleotidelor de tip ARN. 
b) Sinteza unei enzime se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 542 nucleotide, dintre care 102 conţin adenină. Stabiliţi următoarele: 
- numărul nucleotidelor cu citozină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe); 
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar; 
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: CCACTG. 
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

RĂSPUNS:
a) Bazele azotate purinice din componența nucleotidelor de tip ARN sunt adenina și guanina, iar bazele azotate pirimidinice sunt citozina și uracilul. (4x1p=4p)
b) Date din problemă: 542 nucleotide, 102 nucleotide cu adenină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A=T, T=A) și triple (C≡G, G≡C) => numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide care conțin timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină.
ETAPE:
1.  Numărul de nucleotide care conțin timină (1p)
A = T
A = 102 => T = 102
2. Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină (1p) 
A + T = 102 + 102 = 204
3. Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină (1p)
A + T + C + G = 542
A + T = 204 => C + G = 542 - 204 = 338
4. Numărul de nucleotide care conțin citozină (1p)
C = G
C + G = 338 => C = 338 : 2 = 169 nucleotide conțin citozină

Numărul de legături duble din fragmentul de ADN bicatenar este 102 (2p), iar de legături triple este 169 (2p).

Catena complementară este GGTGAC. (2p)

Notă: Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu citozină.

c) Cerință: Stabiliți secvența de nucleotide din catena de ARN complementară, știind că, pe catena 3'-5', secvența de nucleotide este următoarea: CCACTG. (2p)
Răspuns: Secvența de nucleotide din catena de ARN complementară este: GGUGAC. (2p)

B 12 puncte 
O persoană cu grupa de sânge A şi Rh pozitiv este supusă unei intervenţii chirurgicale. Este necesară realizarea unei transfuzii cu o cantitate mică de sânge. În spital există rezerve de sânge aparţinând următoarelor grupe: AB şi Rh pozitiv, A şi Rh negativ, B şi Rh pozitiv. Precizaţi următoarele: 
a) grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului; motivaţi răspunsul dat; 
b) antigenul/aglutinogenul și anticorpul/aglutinina din sângele unei persoane cu grupa de sânge B. 
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO. 
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

RĂSPUNS:
a) Din rezervele de sânge ale spitalului, medicii pot folosi pentru transfuzie sânge din grupa A și Rh negativ. (2p) Din punct de vedere al sistemului ABO, transfuzia se realizează cu sânge izogrup (aceiași grupă de sânge), iar din punct de vedere al sistemului Rh, o persoană cu Rh negativ poate dona atât celor cu Rh negativ, cât și celor cu Rh pozitiv. (2p)
b) În sângele unei persoane cu grupa de sânge B se găsește antigenul/aglutinogenul B și aglutinina/anticorpul alfa. (2x1p=2p)
c) În cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punct de vedere al sistemului ABO are loc întâlnirea aglutinogenului cu aglutinina omoloagă (A cu alfa, B cu beta) și apariția unei reacții de incompatibilitate antigen-anticorp ale cărei consecințe sunt aglutinarea hematiilor și hemoliza. (2p)
d) Cerință: Precizați antigenul/aglutinogenul și anticorpul/aglutinina din sângele unei persoane cu grupa de sânge A. (2p)
Răspuns: În sângele unei persoane cu grupa de sânge A se găsește antigenul/aglutinogenul A și aglutinina/anticorpul beta. (2p)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. 14 puncte 
Glandele endocrine secretă hormoni, care sunt transportaţi la locul lor de acţiune prin intermediul sângelui. 
a) Precizați localizarea glandelor: hipofiză, tiroidă, suprarenale. 
b) Explicați relația funcțională dintre hipofiză și tiroidă. 
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Hormonii sexuali 
- Diabetul insipid

RĂSPUNS:
a) Glanda hipofiză este localizată la baza encefalului, în șaua turcească a osului sfenoid, tiroida este localizată în partea anterioară a gâtului, iar glandele suprarenale sunt situate la polul superior al rinichilor. (3x1p=3p)
b) În lobul anterior al glandei hipofizei este secretat hormonul tireotrop (TSH). Acesta controlează creșterea și dezvoltarea tiroidei, cât și sinteza și secreția de hormoni tiroidieni, astfel există o relație funcțională între hipofiză și tiroidă. (3p)
c) Testosteronul, hormonul sexual masculin este produs prin funcția endocrină a testiculului. (2p)
Cei mai importanți hormoni sexuali feminini sunt estrogenii și progesteronul. (2p)
Diabetul insipid este cauzat de hiposecreția hormonului antidiuretic (ADH). (2p)
Printre simptomele diabetului insipid se numără: poliuria, polidipsia, hipotensiunea. (2p)

2. 16 puncte 
Respirația este una dintre funcțiile vitale ale organismului. 
a) Numiţi cele trei volume componente ale capacității vitale. 
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „În timpul inspirației, volumul plămânilor se mărește”. 
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Rolul sângelui în transportul gazelor respiratorii”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape: 
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme; 
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

RĂSPUNS:
a) Cele trei volume componente ale capacității vitale sunt: volumul curent, volumul inspirator de rezervă și volumul expirator de rezervă. (3x1p=3p)
b) În timpul inspirației, prin contracția mușchilor respiratori, volumul cutiei toracice crește, iar prin intermediul pleurei plămânii urmează mișcarea cavității toracice, astfel volumul plămânilor se mărește. (3p)
c) Rolul sângelui în transportul gazelor respiratorii
Noțiuni: plasmă, hematii, hemoglobină, oxigen, dioxid de carbon, oxihemoglobină (6x1p=6p)
Sângele este format din plasmă și elemente figurate, dintre care hematiile, numite și globule roșii sau eritrocite au rol în transportul gazelor respiratorii. Oxigenul este transportat în sânge legat de hemoglobina din hematii, sub formă de oxihemoglobină sau dizolvat în plasmă. Transportul dioxidului de carbon se realizează: dizolvat în plasmă, legat de hemoglobină sau sub formă de bicarbonat.

Notă: 
- pentru coerența textului, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 2p
- pentru respectarea lungimii textului - maxim 3-4 fraze - se acordă 2p

Înregistrează-te și tu pe platforma www.questbac.ro pentru mai multe resurse pentru examen!