Model rezolvare subiecte SIMULARE BAC 2023 la BIOLOGIE (clasele XI-XII)

În această postare poți citi un model pentru rezolvarea subiectelor propuse la simularea examenului național de Bacalaureat 2023 la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie. O parte din răspunsuri sunt exemple de rezolvare deoarece există mai multe variante de răspuns corecte.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Nefrita, glomerulonefrita și ............ sunt afecțiuni ale sistemului ............ 

RĂSPUNS: cistita (2p), excretor (2p)

B 6 puncte
Numiţi doi hormoni hipofizari; asociaţi fiecare hormon numit cu câte un efect al acestuia.

RĂSPUNS:
Hormonul somatotrop (STH) - stimulează creșterea în lungime a oaselor lungi
Hormonul tireotrop (TSH) - stimulează sinteza și secreția de hormoni tiroidieni
(1p pentru fiecare hormon numit, 2p pentru efectul asociat)

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Entorsele sunt afecțiuni ale sistemului:
a) circulator
b) muscular
c) osos
d) nervos

2. Metacarpienele sunt oase ale scheletului:
a) capului
b) membrului inferior
c) membrului superior
d) trunchiului

3. În procesul de eliminare, urina din vezica urinară trece în:
a) calice
b) nefron
c) ureter
d) uretră

4. Sângele oxigenat de la plămâni ajunge în atriul stâng al inimii prin:
a) artera aortă
b) artera pulmonară
c) venele cave
d) venele pulmonare

5. Receptorii vizuali:
a) constituie segmentul intermediar al analizatorului vizual
b) reacționează la stimuli de natură chimică
c) reprezintă locul formării senzației vizuale
d) sunt celulele cu bastonașe și celulele cu conuri

RĂSPUNS: 1.c, 2.c, 3.d, 4.d, 5.d (2p pentru fiecare răspuns corect)

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Prostata este glandă anexă a sistemului reproducător feminin.
2. În timpul inspirației, diafragma se contractă.
3. Croitorul este unul dintre mușchii scheletici ai membrului superior.

RĂSPUNS:
1. F (2p)
2. A (2p)
3. F (2p)

Prostata este glandă anexă a sistemului reproducător masculin. (2p)

Croitorul este unul dintre mușchii scheletici ai membrului inferior. (2p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
Celulele eucariote conțin ADN și mai multe tipuri de ARN: ribozomal, mesager, de transfer/de transport, nuclear mic.
a) Precizați o asemănare și o deosebire între ADN și ARN-ul de transfer/de transport.
b) Sinteza unei proteine cu rol în contracția musculară se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 544 nucleotide, dintre care 88 conţin timină. Stabiliţi următoarele:
- numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe).
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GGCGAT.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Asemănare: atât ADN, cât și ARN-ul de transfer/de transport conțin ca baze azotate purinice, adenina și guanina (2p)
Deosebire: zaharul din structura ADN este dezoxiriboza, iar în structura ARN de transfer/de transport se găsește riboza (2p)
b) Date din problemă: 544 nucleotide, 88 nucleotide cu timină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A=T, T=A) și triple (C≡G, G≡C) = numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide care conțin timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină.
ETAPE:
1.  Numărul de nucleotide care conțin adenină (1p)
A = T
T = 88 => A = 88
2. Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină (1p) 
A + T = 88 + 88 = 176
3. Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină (1p)
A + T + C + G = 544
A + T = 176 => C + G = 544 - (A + T) = 544 - 176 = 368
4. Numărul de nucleotide care conțin guanină (1p)
C = G
C + G = 368 => G = 368 : 2 = 184 nucleotide conțin guanină

Numărul de legături duble din fragmentul de ADN bicatenar este 88 (2p), iar de legături triple este 184 (2p).

Catena complementară este CCGCTA. (2p)

Notă: Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.

c) Cerință: Stabiliți secvența de nucleotide din catena de ARN complementară, știind că, pe catena 3-5, secvența de nucleotide este următoarea: GGCGAT. (2p)
Răspuns: Secvența de nucleotide din catena de ARN complementară este: CCGCUA. (2p)

B 12 puncte
Pacientul unui spital are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Având în vedere faptul că pacientul are grupa de sânge B, precizați următoarele:
a) antigenul/aglutinogenul și anticorpul/aglutinina din sângele acestui pacient;
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potențiali donatori pentru acest pacient; motivați răspunsul dat;
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului ABO.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) În sângele pacientului cu grupa B se găsesc antigenul/aglutinogenul B și anticorpul/aglutinina alfa. (2x1p=2p)
b) Potențialii donatori pentru acest pacient pot avea grupa de sânge O sau B. (2x1p=2p)Pacientul necesită transfuzie cu o cantitate mică de sânge, astfel poate primi sânge izogrup (B) sau sânge din grupa O care este donator universal. (2p)
c) În cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punct de vedere al sistemului ABO are loc întâlnirea aglutinogenului cu aglutinina omoloagă (A cu alfa, B cu beta) și apariția unei reacții de incompatibilitate antigen-anticorp ale cărei consecințe sunt aglutinarea hematiilor și hemoliza. (2p)
d) Cerință: Precizați aglutininele/anticorpii prezente în plasma unei persoane cu grupa de sânge O. (2p)
Răspuns: În plasma unei persoane cu grupa de sânge O se găsesc aglutininele/anticorpii alfa și beta. (2p)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Una dintre funcțiile fundamentale ale organismului uman este digestia. Cariile dentare sunt un exemplu de afecțiuni digestive.
a) Numiți alte trei afecțiuni digestive.
b) Explicați rolul bilei în digestia lipidelor.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Produșii finali ai digestiei
- Transformările fizico-chimice ale alimentelor în cavitatea bucală

RĂSPUNS:
a) Afecțiuni digestive sunt: ciroza hepatică, pancreatita, enterocolita. (1p pentru fiecare afecțiune menționată => 3x1p = 3p)
b) Bila are rol în emulsionarea lipidelor facilitând acțiunea enzimelor lipolitice (din sucul pancreatic și sucul intestinal) asupra acestora. De asemenea, participă la procesul de absorbție al produșilor finali ai digestiei lipidelor (acizi grași și glicerol). (3p)
c) Produșii finali ai digestiei proteinelor sunt aminoacizii. (2p)
Glucoza, unul din produșii finali ai digestiei glucidelor, se absoarbe prin mecanisme active. (2p)
În cavitatea bucală au loc transformări mecanice ale alimentelor prin procesul de masticație. (2p)
În salivă se găsește enzima amilază salivară care descompune amidonul preparat în maltoză. (2p)

2. 16 puncte
Funcțiile de relație ale organismului uman se realizează cu participarea analizatorilor, a glandelor endocrine și a sistemelor: nervos, muscular, osos.
a) Precizați un segment al analizatorului cutanat și rolul îndeplinit de segmentul respectiv.
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Acromegalia este o disfuncție endocrină”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Funcția de conducere a sistemului nervos somatic”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

RĂSPUNS:
a) Segmentul periferic al analizatorului cutanat reprezentat de receptori tactili, termici, dureroși, de presiune și de vibrație, are rol în recepționarea stimulilor și trasnformarea lor în impulsuri nervoase. (1p pentru precizarea segmentului, 2p pentru rol)
b) Acromegalia este o afecțiune determinată de hipersecreția de hormon somatortrop/hormon de creștere la adult, deci este o disfuncție a glandei hipofize. (3p)
c) Funcția de conducere a sistemului nervos somatic
Noțiuni: substanță albă, măduva spinării, căi ascendente, căi descendente, sensibilitate exteroceptivă, căi piramidale (6x1p)
Funcția de conducere a sistemului nervos somatic se realizează prin substanța albă a măduvei spinării și cuprinde căi ascendente și căi descendente. Căile ascendente sunt de natură senzitivă și transmit informații despre sensibilitatea exteroceptivă, sensibilitatea proprioceptivă și sensibilitatea interoceptivă. Căile descendente, de natură motorie, transmit comenzi motorii voluntare și involuntare către mușchii scheletici. Prin căile piramidale este condusă motilitatea voluntară, iar prin căile extrapiramidale este transmisă motilitatea involuntară și este controlat tonusul muscular.

Notă: 
- pentru coerența textului, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 2p
- pentru respectarea lungimii textului - maxim 3-4 fraze - se acordă 2p

Înregistrează-te și tu pe platforma www.questbac.ro pentru mai multe resurse pentru examen!