Model rezolvare SIMULARE județeană Dolj 2023

Urmează să susții proba la alegere a examenului de Bacalaureat la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie?
În continuare poți citi un model de rezolvare pentru subiectele de la simularea județeană Dolj din 2023. După fiecare secțiune găsești rezolvarea cerințelor și punctajul pentru răspunsurile corecte conform baremului publicat. O parte din răspunsuri sunt EXEMPLE de rezolvare deoarece există mai multe variante de răspuns posibile.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Oasele antebrațului sunt .............................și.................

RĂSPUNS: Oasele antebrațului sunt ulna și radiusul. (câte 2p pentru fiecare noțiune, 2x2p=4p)

B 6 puncte
Numiţi două organe din cavitatea toracică; precizați, pentru fiecare, câte un efect al stimulării simpaticului.

RĂSPUNS: La nivelul cavității toracice se găsesc plămânii și inima. Efectele stimulării simpaticului sunt bronhodilatația la nivelul plămânilor și creșterea frecvenței la nivelul inimii. (1p pentru fiecare organ, 2p pentru efectul asociat)

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Se deschid în atriul stâng:
a) artera aortă
b) vena cavă inferioară
c) arterele pulmonare
d) venele pulmonare

2. Glicozuria caracterizează:
a) diabetul insipid
b) hipertiroidismul
c) diabetul zaharat
d) hipotiroidismul

3. Glaucomul este o afecțiune a analizatorului:
a) auditiv
b) cutanat
c) vestibular
d) vizual

4. Cromozomul bacterian:
a) are formă circulară
b) are formă liniară
c) este alcătuit din ADN monocatenar
d) este alcătuit din ARN bicatenar

5. Mușchi al membrelor inferioare este:
a) croitorul
b) pectoralul
c) sternocleidomastoidianul
d) trapezul

RĂSPUNS: 1.d, 2.c, 3.d, 4.a, 5.a (2p pentru fiecare răspuns corect)

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Fasciculele spinobulbare conduc sensibilitatea tactilă fină.
2. Urina din vezica urinară este eliminată la exterior prin uretere.
3. Ovulul reprezintă gonada feminină.

RĂSPUNS:
1. A (2p) 
2. F (2p)
Urina din vezica urinară este eliminată la exterior prin uretră. (2p)
3. F (2p)
Ovarul reprezintă gonada feminină. (2p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
Acizii nucleici, reprezentați de ADN și de mai multe tipuri de ARN, sunt alcătuiți din nucleotide.
a) Precizați o asemănare și o deosebire între o nucleotidă ADN și o nucleotidă ARN.
b) Sinteza unei proteine musculare se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 3000 nucleotide, dintre care 600 conţin guanină. Stabiliţi următoarele: 
- numărul nucleotidelor cu adenină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: ATACGG.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Asemănare: Atât în nucleotida ADN, cât și în nucleotida ARN, bazele azotate purinice sunt reprezentate de adenină și guanină. (2p)
Deosebire: Pentoza prezentă în structura nucleotidei ADN este dezoxiriboza, iar pentoza din structura ARN este riboza. (2p)

b) Date din problemă: 3000 nucleotide, 600 nucleotide cu guanină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A=T, T=A) și triple (C=G, G=C) = numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide care conțin timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină.
ETAPE:
1.  Numărul de nucleotide care conțin citozină (1p)
G = C
G = 600 => C = 600
2. Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină (1p) 
C + G = 600 + 600 = 1200
3. Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină (1p)
A + T + C + G = 3000
C + G = 1200 => A + T = 3000 - 1200 = 1800
4. Numărul de nucleotide care conțin adenină (1p)
A = T
A + T = 1800 => A = 1800 : 2 = 900 nucleotide conțin adenină

Numărul de legături duble din fragmentul de ADN bicatenar este 900 (2p), iar de legături triple este 600 (2p).

Secvența de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară este TATGCC. (2p)

Notă: Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.

c) Cerință: Stabiliți secvența de nucleotide din catena de ARN complementară, știind că, pe catena 3’-5’, secvența de nucleotide este următoarea: ATACGG. (2p)
Răspuns: Secvența de nucleotide din catena de ARN complementară este: UAUGCC. (2p)

B 12 puncte
La secţia de primiri urgenţe a unui spital au fost aduși doi pacienți care au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Unul dintre ei are pe suprafața hematiilor ambele aglutinogene/antigene, iar pe suprafața hematiilor celeilalte persoane se află doar aglutinogenul/antigenul A, precizaţi următoarele:
a) grupele de sânge ale celor doi pacienți;
b) un exemplu de grupă de sânge a unui potențial donator comun pentru cele două persoane;
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Pacientul care prezintă pe suprafața hematiilor ambele aglutinogene/antigene are grupa de sânge AB, iar pacientul care prezintă doar aglutinogenul/antigenul A are grupa de sânge A. (câte 2p pentru fiecare grupă specificată, 2x2p=4p)
b) Ambii pacienți pot primi transfuzie de la un potențial donator cu grupa O care este donator universal. (2p)
c) În cazul transfuziei de sânge Rh pozitiv la o persoană cu Rh negativ, se vor sintetiza anticorpi anti-D. Anticorpii anti-D reacționează cu antigenul D de pe suprafața hematiilor din sângele Rh pozitiv și apare hemoliza. (2p)
d) Cerință: Precizați aglutinogenul/anticorpul caracteristic grupei de sânge A. (2p)
Răspuns: Aglutinogenul/anticorpul caracteristic grupei de sânge A este beta. (2p)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Schimburile de gaze respiratorii și transportul acestora au loc în trei etape: pulmonară,sanguină/de transport al gazelor respiratorii și tisulară.
a) Enumerați volumele respiratorii componente ale capacității vitale.
b) Explicați rolul mușchilor respiratori în realizarea ventilației pulmonare.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiți, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Gripa
- Respirația - schimbul de gaze

RĂSPUNS:
a) Din capacitatea vitală fac parte următoarele volume respiratorii: volumul curent, volumul inspirator de rezervă, volumul expirator de rezervă. (câte 1p pentru fiecare volum, 3x1p=3p)
b) Ventilația pulmonară se desfășoară în 2 etape, inspirația care este un proces activ și expirația, proces pasiv. Prin contracția mușchilor respiratori, dimensiunile cutiei toracice cresc, plămânii se dilată și aerul intră în plămâni, iar în expirație, prin relaxarea mușchilor respiratori, cutia toracica și plămânii revin la dimensiunie normale și aerul iese din plămâni. (3p)
c) Gripa este o infecție respiratorie acută produsă de virusul gripal. (2p)
Un pacient cu gripă poate prezenta următoarele simptome: febră, dureri musculare, dureri de cap. (2p)
În etapa pulmonară a respirației, schimbul de gaze respiratorii se desfășoară la nivelul membranei alveolo-capilare. (2p)
Oxigenul trece din capilarele tisulare către celule în etapa tisulară a respirației. (2p)

2. 16 puncte
Digestia este una dintre funcţiile organismului uman.
a) Caracterizaţi sucul digestiv care participă la transformările chimice ale alimentelor în stomac precizând: numele sucului digestiv, un exemplu de enzimă din compoziţia acestuia, un exemplu de substanţe asupra cărora acţionează enzima respectivă.
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Glandele salivare, prin secreția lor, au rol în rol în realizarea digestiei chimice a unor alimente” .
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Digestia intestinală”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- constrconstruirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

RĂSPUNS:
a) La transformările chimice ale alimentelor în stomac participă sucul gastric în compoziția căruia se găsește enzima pepsină care acționează asupra proteinelor. (1p pentru denumirea sucului, 1p pentru denumirea enzimei, 1p pentru substanța asupra căreia acționează enzima)
b) Glandele salivare secretă salivă în alcătuirea căreia se găsește enzima amilază salivară cu rol în digestia amidonului preparat, astfel secreția glandelor salivare are rol în digestia chimică a unor alimente. (3p)
c) Digestia intestinală
Noțiuni specifice: bilă, suc pancreatic, suc intestinal, dizaharidaze, peptidaze, lipază intestinală (6x1p=6p)
La nivelul intestinului subțire se desfășoară procese de digestie sub acțiunea a trei secreții digestive: bila, sucul pancreatic și sucul intestinal. Bila este secretată de ficat și are rol în emulsionarea lipidelor facilitând acțiunea enzimelor lipolitice, iar sucul pancreatic este produs de pancreasul exocrin și conține enzime glicolitice, proteolitice și lipolitice. Enzimele din sucul intestinal care se găsesc la nivelul membranei celulelor intestinale sunt dizaharidazele, peptidazele și lipaza intestinală, iar sub acțiunea lor se formează produșii finali ai digestiei: monozaharide, aminoacizi, acizi grași și glicerol.  

Notă:
- pentru coerența textului, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 2p
- pentru respectarea lungimii textului – maximum trei-patru fraze – se acordă 2p

Cum te poate ajuta abonamentul pe platforma www.questbac.ro în pregătirea pentru examen?
✔ secțiunea Cursuri cu acces la toată materia conform programei pentru Bacalaureat 2023
✔ peste 1000 de exerciții online organizate pe capitole (grilă, adevărat/fals, completează cuvântul)
teste personalizate (din orice capitol și orice tip de exerciții)
corectare automată la finalul testului și secțiune pentru urmărirea progresului
✔ secțiunea FLASHCARDS
modele rezolvare subiecte și alte resurse