Model rezolvare SIMULARE județeană Maramureș - decembrie 2022

Pentru că se apropie simularea din 29 MARTIE la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie, vă prezentăm un model de rezolvare pentru subiectele de la simularea județeană din Maramureș din decembrie 2022.
După fiecare secțiune găsești rezolvarea cerințelor și punctajul penru răspunsurile corecte conform baremului publicat. O parte din răspunsuri sunt EXEMPLE de rezolvare deoarece există mai multe variante de răspuns posibile.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Din punct de vedere .............................., sistemul nervos se clasifică în somatic și ................... .

RĂSPUNS: Din punct de vedere funcțional, sistemul nervos se clasifică în somatic și vegetativ. (câte 2p pentru fiecare noțiune)

B 6 puncte
Numiți două sucuri digestive implicate în digestia intestinală a alimentelor. Asociați fiecare suc digestiv cu câte o caracteristică.

RĂSPUNS: În digestia intestinală a alimentelor sunt implicate bila și sucul pancreatic. Bila, produsă de ficat, are rol în emulsionarea lipidelor. Sucul pancreatic conține enzime implicate în digestia glucidelor, proteinelor și lipidelor. (1p pentru fiecare suc digestiv, 2p pentru caracteristica asociată)

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Este un mușchi al membrului inferior:
a) deltoidul
b) marele dorsal
c) croitorul
d) bicepsul brahial

2. În procesul de eliminare a urinei, din vezica urinară urina trece în:
a) pelvisul renal
b) ureter
c) calice
d) uretră

3. Este o disfuncție a tiroidei:
a) gigantismul
b) mixedemul
c) acromegalia
d) diabetul insipid

4. Capacitatea pulmonară totală reprezintă suma dintre:
a) volumul curent și volumul inspirator de rezervă
b) volumul rezidual și volumul expirator de rezervă
c) capacitatea vitală și volumul rezidual
d) volumul curent, volumul inspirator de rezervă și volumul expirator de rezervă

5. Din ventriculul stâng sângele pleacă în:
a) artera pulmonară
b) venele cave
c) artera aortă
d) venele pulmonare

RĂSPUNS: 1.c, 2.d, 3.b, 4.c, 5.c (2p pentru fiecare răspuns corect)

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Segmentul periferic al analizatorului auditiv este localizat în urechea medie.
2. Fasciculul spinotalamic anterior conduce sensibilitatea termică și dureroasă.
3. Cistita, nefrita și glomerulonefrita sunt afecțiuni ale sistemului excretor.

RĂSPUNS:
1. F (2p) 
Segmentul periferic al analizatorului auditiv este localizat în urechea internă. (2p)
2. F (2p)
Fasciculul spinotalamic lateral conduce sensibilitatea termică și dureroasă. (2p)
3. A (2p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 de puncte
ADN-ul şi ARN-ul sunt formaţi din unităţi structurale numite nucleotide.
a) Precizaţi două asemănări între o nucleotidă ADN şi o nucleotidă ARN din punct de vedere al bazelor azotate.
b) Sinteza unei enzime din compoziţia sucului gastric se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar alcătuit din 288 nucleotide, dintre care 28 conţin adenină. Stabiliţi următoarele:
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: CGGTAT;
- numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Atât în nucleotida ADN, cât și în nucleotida ARN, bazele azotate purinice sunt reprezentate de adenină și guanină.
Baza azotată pirimidinică care se găsește în nucleotida de ADN, cât și în cea ARN, este citozina. (2p pentru fiecare asemănare)

b) Secvența de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară este GCCATA. (2p)

Date din problemă: 288 nucleotide, 28 nucleotide cu adenină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A=T, T=A) și triple (CG, GC) = numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide care conțin timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină.
ETAPE:
1.  Numărul de nucleotide care conțin timină (1p)
A = T
A = 28 => T = 28
2. Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină (1p) 
A + T = 28 + 28 = 56
3. Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină (1p)
A + T + C + G = 288
A + T = 56 => C + G = 288 - 56 = 232
4. Numărul de nucleotide care conțin guanină (1p)
C = G
C + G = 232 => G = 232 : 2 = 116 nucleotide conțin guanină

Numărul de legături duble din fragmentul de ADN bicatenar este 28 (2p), iar de legături triple este 116 (2p).

Notă: Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.

c) Cerință: Stabiliți secvența de nucleotide din catena de ARN complementară, știind că, pe catena 3’-5’, secvența de nucleotide este următoarea: CGGTAT. (2p)
Răspuns: Secvența de nucleotide din catena de ARN complementară este: GCCAUA. (2p)

B 12 puncte
Doi pacienți ai unui spital au nevoie, fiecare, de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Un pacient are grupa sanguină AB şi Rh pozitiv, iar celălalt pacient are grupa sanguină A şi Rh pozitiv. În spital există rezerve de sânge aparținând grupelor: A și Rh negativ, 0 și Rh negativ, 0 și Rh pozitiv.
Precizați următoarele:
a) Grupele de sânge care pot fi alese de medici pentru transfuzie, din rezervele aflate la dispoziţie; motivaţi răspunsul dat;
b) Aglutinogenul/antigenul caracteristic grupei sanguine A;
c) Consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Pentru transfuzia celor doi pacienți, medicii pot alege din rezervele spitalului sânge aparținând grupelor A și Rh negativ, O și Rh negativ sau O și Rh pozitiv. (câte 1p pentru fiecare grupă menționată)
Transfuzia este posibilă deoarece aglutinogenele din sângele donatorului (în cazul grupei O nu există, iar la grupa A este A) nu se întâlnesc cu aglutininele din plasma primitorilor (beta la pacientul cu grupa A, absente la pacientul cu grupa AB). (1p pentru explicație)
b) Aglutinogenul/antigenul caracteristic grupei sanguine A este A. (2p)
c) În cazul transfuziei de sânge Rh pozitiv la o persoană cu Rh negativ, se vor sintetiza anticorpi anti-D. Anticorpii anti-D reacționează cu antigenul D de pe suprafața hematiilor din sângele Rh pozitiv și apare hemoliza. (2p)
d) Cerință: Precizați aglutinogenele/antigenele caracteristice grupei sanguine AB. (2p)
Răspuns: Aglutinogenele/antigenele caracteristice grupei sanguine AB sunt A și B. (2p)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Funcţiile de relaţie asigură integrarea organismului în mediu.
a) Precizaţi cele trei segmente ale unui analizator.
b) Demonstraţi afirmaţia: „Leziuni la nivelul retinei pot provoca orbirea”.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Sistemul nervos simpatic
- Funcția reflexă

RĂSPUNS:
a) Segmentele unui analizator sunt: segmentul periferic sau receptor, segmentul intermediar sau de conducere și segmentul central. (3x1p pentru fiecare segment)
b) La nivelul retinei este localizat segmentul periferic sau receptor al analizatorului vizual reprezentat de celulele cu conuri și celulele cu bastonașe. Astfel, leziunile retinei vor afecta recepția stimulilor vizuali și apare orbirea. (3p)
c) Sistemul nervos simpatic este componenta sistemului nervos vegetativ care acționează în condiții neobișnuite de viață, periculoase. (2p)
Sistemul nervos simpatic are efect cardioaccelerator: crește frecvența cardiacă, conducerea și forța de contracție. (2p)
Funcția reflexă a măduvei spinării este realizată prin substanța cenușie. (2p)
Reflexul este un proces de răspuns fiziologic al centrilor nervoși la stimularea unei zone receptoare. (2p)

2. 16 puncte
Digestia este una dintre funcțiile vitale ale organismului uman.
a) Enumerați trei componente ale sucului pancreatic.
b) Explicați adaptarea intestinului subţire pentru a realiza absorbţia intestinală.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Fiziologia intestinului gros”, folosind informația științifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

RĂSPUNS:
a) În compoziția sucului pancreatic se găsesc: bicarbonat, amilază pancreatica, lipază pancreatică. (3x1p pentru fiecare componentă)
b) Pentru realizarea absorbției intestinale, celulele din intestinul subțire sunt dispuse într-un singur strat astfel încât distanța străbătută este mică, iar mucoasa intestinală este dispusă sub formă de vilozități intestinale care cresc suprafața de absorbție și prezintă capilare sanguine și limfatice. (3p)
c) Fiziologia intestinului gros
Noțiuni specifice: activitate motorie, activitate secretorie, absorbție, fermentație, putrefacție, materii fecale (6x1p)
La nivelul intestinului gros se desfășoară activități motorii, activități secretorii, de absorbție și procese de fermentație și putrefacție.
Activitatea motorie constă în contracții segmentare și unde peristaltice , iar prin activitatea secretorie se formează mucus cu rol în formarea materiilor fecale.
La acest nivel are loc absorbția apei și a unor electroliți, iar prin procesele de fermentație și putrefacție sunt descompuse glucidele și proteinele nedigerate și se formează materiile fecale care vor fi eliminate prin procesul de defecație.

Notă:
- pentru coerența textului, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 2p
- pentru respectarea lungimii textului – maximum trei-patru fraze – se acordă 2p

Urmează să dai examenul de BACALAUREAT la BIOLOGIE (clasele 11-12)?
QUESTBOOK cuprinde toată materia pe care trebuie să o înveți pentru examen conform programei pentru BAC 2023. La comandă primești GRATUIT 1 lună abonament pe platforma www.questbac.ro.

Ce oferă abonamentul QuestBac și cum te poate ajuta în pregătirea pentru examen?
secțiunea Cursuri cu acces la toată materia conform programei pentru Bacalaureat 2023
peste 1000 de exerciții online organizate pe capitole (grilă, adevărat/fals, completează cuvântul)
teste personalizate (din orice capitol și orice tip de exerciții)
corectare automată la finalul testului și secțiune pentru urmărirea progresului
secțiunea FLASHCARDS
modele rezolvare subiecte și alte resurse