Rezolvare model oficial BACALAUREAT 2023 BIOLOGIE (clasele 11-12)

Dai examenul de Bacalaureat la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană?
În continuare poți citi o variantă de rezolvare pentru modelul oficial publicat de Ministerul Educației. 
La finalul fiecărei secțiuni găsești rezolvarea cerințelor și punctajul pentru răspunsurile corecte conform baremului publicat.
O parte din răspunsuri sunt EXEMPLE de rezolvare deoarece există mai multe variante de răspuns posibile.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Femurul, ............ şi ............ sunt oase ale scheletului membrului inferior.

RĂSPUNS: tibia (2p), fibula (2p)

B. 6 puncte
Numiţi două organe din cavitatea toracică; asociaţi fiecare organ numit cu rolul său.

RĂSPUNS:
În cavitatea toracică sunt situați plămânii și inima. (2x1p)
Plămânii au rol în schimbul de gaze respiratorii dintre corpul uman și mediul extern. (2p)
Inima are rol în pomparea sângelui în sistemul cardiovascular. (2p)

C. 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Sternocleidomastoidienii sunt mușchi ai:
a) abdomenului
b) capului
c) gâtului
d) membrelor

2. Adenomul de prostată şi anexita sunt afecţiuni ale sistemului:
a) circulator
b) muscular
c) nervos
d) reproducător

3. Celulele cu bastonașe:
a) asigură vederea colorată
b) sunt lipsite de pigmenți
c) sunt fotoreceptori
d) sunt stimulate chimic

4. În timpul inspirației:
a) aerul din plămâni iese la exterior
b) diafragma se relaxează
c) presiunea aerului din plămâni scade
d) volumul cavității toracice se micșorează

5. Pancreasul:
a) are rol în emulsionarea acizilor grași
b) participă la digestia glucidelor în stomac
c) reprezintă segmentul final al digestiei alimentelor
d) secretă un suc digestiv care conţine enzime

RĂSPUNS: 1.c, 2.d, 3.c, 4.c, 5.d (2p pentru fiecare răspuns corect)

D. 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Fasciculele spino-bulbare conduc sensibilitatea tactilă grosieră.
2. Poluarea biologică, fizică și chimică poate avea un impact negativ asupra mediului.
3. Urechea internă reprezintă segmentul central al analizatorului auditiv.

RĂSPUNS:
1. F (2p) 
2. A (2p)
3. F (2p)

Fasciculele spino-bulbare conduc sensibilitatea tactilă fină. (2p)

Urechea internă reprezintă segmentul periferic al analizatorului auditiv. (2p)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. 18 puncte
Acizii nucleici, reprezentați de ADN și de mai multe tipuri de ARN, sunt alcătuiți din nucleotide.
a) Precizați o asemănare și o deosebire între o nucleotidă ADN și o nucleotidă ARN.
b) Sinteza unei proteine musculare se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 888 nucleotide, dintre care 196 conţin adenină. Stabiliţi următoarele:
- numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe).
- numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
- secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară, ştiind că, pe catena 3’-5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GGACTT.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Asemănare: atât nucleotidele ADN, cât și cele ARN conțin ca baze azotate purinice, adenina și guanina (2p)
Deosebire: zaharul din structura nucleotidei ADN este dezoxiriboza, iar în nucleotida ARN este riboza (2p)
b) Date din problemă: 888 nucleotide, 196 nucleotide cu adenină
Bazele azotate din molecula de ADN sunt legate între ele prin legături de hidrogen duble (A=T, T=A) și triple (C≡G, G≡C) => numărul de nucleotide care conțin adenină este egal cu numărul de nucleotide care conțin timină, iar cele cu citozină sunt egale cu cele cu guanină.
ETAPE:
1.  Numărul de nucleotide care conțin timină (1p)
A = T
A = 196 => T = 196
2. Numărul de nucleotide care conțin adenină și timină (1p) 
A + T = 196 + 196 = 392
3. Numărul de nucleotide care conțin citozină și guanină (1p)
A + T + C + G = 888
A + T = 392 => C + G = 888 - 392 = 496
4. Numărul de nucleotide care conțin guanină (1p)
C = G
C + G = 496 => G = 496 : 2 = 248 nucleotide conțin guanină

Numărul de legături duble din fragmentul de ADN bicatenar este 196 (2p), iar de legături triple este 248 (2p).

Catena complementară este CCTGAA. (2p)

Notă: Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.

c) Cerință: Stabiliți secvența de nucleotide din catena de ARN complementară, știind că, pe catena 3’-5’, secvența de nucleotide este următoarea: GGACTT. (2p)
Răspuns: Secvența de nucleotide din catena de ARN complementară este: CCUGAA. (2p)

B. 12 puncte
La secţia de primiri urgenţe a unui spital au fost aduși trei pacienți care au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Unul dintre ei are grupa de sânge O, iar ceilalți doi pacienți au grupa de sânge A. La spital s-au prezentat rude ale celor trei pacienți, în vederea donării de sânge. Grupele de sânge ale acestora sunt: O, B, AB.
Precizaţi următoarele:
a) grupa de sânge a donatorului comun pentru cei trei pacienți; motivaţi răspunsul dat;
b) antigenul/aglutinogenul și anticorpul/aglutinina din sângele pacienților cu grupa de sânge A;
c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

RĂSPUNS:
a) Cei trei pacienți au nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge, astfel donatorul comun are grupa de sânge O deoarece este donator universal (poate dona la orice grupă de sânge). (2p pentru specificarea grupei de sânge O, 2p pentru motivarea răspunsului dat)
b) În sângele pacienților cu grupa de sânge A se găsesc antigenul/aglutinogenul A și anticorpul/aglutinina beta. (2x1p)
c) în cazul transfuziei de sânge Rh pozitiv la o persoană cu Rh negativ, se vor sintetiza anticorpi anti-D. Anticorpii anti-D reacționează cu antigenul D de pe suprafața hematiilor din sângele Rh pozitiv și apare hemoliza. (2p)
d) Cerință: Precizați aglutininele/anticorpii prezente în plasma pacientului cu grupa de sânge O. (2p)
Răspuns: Pacientul cu grupa de sânge O prezintă în plasmă aglutininele alfa și beta. (2p)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Rinichii, componente ale sistemului excretor, au rol în formarea urinei.
a) Numiți cele trei procese implicate în formarea urinei.
b) Explicați importanța respectării unor reguli de igienă, în cazul excreției.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Nefrita
- Eliminarea urinei

RĂSPUNS:
a) Cele trei procese implicate în formarea urinei sunt: ultrafiltraraea glomerulară, secreția tubulară și reabsorbția tubulară. (1p pentru fiecare proces menționat => 3x1p = 3p)
b) În cazul excreției, prin respectarea regulilor de igienă se poate realiza prevenția a numeroase afecțiuni, în special cele cauzate de infecții (virale, bacteriene) la nivelului sistemului excretor, dintre care amintim cistita, nefrita și glomerulonefrita. (3p)
c) Nefrita constă în inflamația acută sau cronică a interstițiului renal. (2p)
Simptomele frecvente care apar la pacienți cu nefrită sunt durerile lombare, febra, tulburările urinare. (2p)
Micțiunea reprezintă procesul de eliminare a urinei din vezica urinară. (2p)
Cantitatea totală de urină eliminată în 24 de ore se numește diureză. (2p)

2. 16 puncte
Hipofiza este una dintre glandele endocrine.
a) Precizaţi localizarea hipofizei și numele a doi hormoni adenohipofizari.
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Între hipofiză și gonade există legături funcționale”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Hormonii din lobul posterior hipofizar și efectele lor”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.

RĂSPUNS:
a) Hipofiza este localizată la baza encefalului, în șaua turcească a osului sfenoid. (1p)
Doi hormoni adenohipofizari sunt hormonul tireotrop (TSH) și hormonul de creștere (STH). (2x1p)

b) La nivelul hipofizei sunt secretați hormonii gonadotropi: hormonul luteinizant (LH) și hormonul foliculostilant (FSH) care controlează funcția gonadelor (ovare, testicule), astfel hipofiza are legături funcționale cu gonadele. (3p)

c) Hormonii din lobul posterior hipofizar și efectele lor
Noțiuni: neurohipofiză, vasopresină, hormon antidiuretic, ocitocina, diabet insipid, poliurie (6x1p)
Din lobul posterior hipofizar, numit și neurohipofiză sunt eliberați hormonii: vasopresină (hormon antidiuretic, ADH) și ocitocina. Rolul hormonului antidiuretic este reabsorbția apei la nivel renal, determinând concentrarea urinei. Hiposecreția acestui hormon determină diabetul insipid caracterizat prin poliurie (aleiminarea unei cantități mari de urină), polidipsie și hipotensiune. Ocitocina stimulează contracția uterului în timpul travaliului la gravide și eliberarea laptelui din glandele mamare.

Notă: 
- pentru coerența textului, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 2p
- pentru respectarea lungimii textului - maxim 3-4 fraze - se acordă 2p

Urmează să susții examenul de BACALAUREAT la BIOLOGIE (clasele 11-12)?
QUESTBOOK cuprinde toată materia pe care trebuie să o înveți conform programei. (Vezi aici PROGRAMĂ BAC BIOLOGIE 2023)

Ce primești la comanda cărții?
QUESTBOOK + semn de carte
Abonament QuestBac 1 lună
programă BAC 2023
modele rezolvare SUBIECTUL II

Înregistrează-te și tu pe platforma www.questbac.ro pentru mai multe resurse pentru examen!